Alkohol och drogpolicy

Badmintonklubben Smash är en ideell idrottsförening, som bedriver verksamhet för ungdomar. Vår avsikt, är att bedriva verksamheten så att det utvecklar människor positivt, såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt.

Detta innebär också ett ställningstagande mot sådant som är skadligt och nedbrytande för individen. Nedanstående drogpolicy skall vara gemensamma för hela föreningen och utgöra ett stöd för ledare, funktionärer, aktiva och föräldrar. Vår ambition är att policyn skall ses som en hjälp, och ett stöd för att alla ska kunna säga NEJ till alla former av droger, i samband med föreningens verksamheter.

Föreningen har rätt att i sin verksamhet, anordna fester och sammankomster för sponsorer och medlemmar där alkohol kan ingå. Dock skall ansvariga tillse att förtäring sker i måttliga mängder, och att inga underåriga serveras alkohol.

Policyn skall årligen genomgås vid informations- och styrelsemöten. Det är viktigt att nyrekryterade spelare, ledare och föräldrar tar del av policyns innehåll.

All idrottsverksamhet i klubben skall vara alkohol- och drogfri. Detta avser såväl tränings- och tävlingstillfällen.

Föräldrar skall med förtroende kunna låta sina barn delta i vår verksamhet.

Vuxna oavsett om vi verkar som ledare eller är på annat sätt aktiva i arrangemang som anordnas av föreningen, verkar som förebilder när det gäller vårt uppförande.

Vi uppträder aldrig påverkade eller med medhavd alkohol inom föreningens verksamhet.

Vi tillåter inte att våra ungdomar dricker alkohol eller tar droger. Om vi skulle upptäcka att någon/några av våra ungdomar förtärt alkohol agerar vi på följande sätt:

  • direkt enskilt samtal med ungdomen
  • därefter samtal med vårdnadshavare som får hämta ungdomen

Då en ungdom uppträtt påverkad vid upprepade tillfällen och vid misstanke om att ungdomen mår psykiskt dåligt underrättas först förälder och sedan eventuellt sociala myndigheter.

Som ledare- seniorspelare- funktionär eller medlem är det viktigt att tänka på sitt ansvar, och på att man är en förebild för ungdomarna. Därför så gäller följande regler:

  • Inga alkoholhaltiga drycker eller droger ska förekomma bland vare sig ledare, föräldrar eller aktiva i samband med idrottsverksamhet.
  • Ingen förtäring av alkohol eller droger på festarrangemang för ungdomar.
  • Det är aldrig tillåtet att delta i föreningens verksamhet så länge man har alkohol i kroppen.

Om föreningen deltar i arrangemang där utskänkning av alkoholhaltiga drycker förekommer, skall först samtal hållas med gruppen om vår alkohol- och drogpolicy. Därutöver krävs att ledare tar ett extra stort ansvar för ungdomarna under evenemanget.

  • Föreningen skall i sponsorsammanhang avstå från åtagande som kan uppmuntra eller på annat sätt uppmana till alkoholkonsumtion.

Om någon skulle upptäcka att vi i vår organisation har någon som uppträder påverkad, vid av föreningen anordnad aktivitet, ber vi er att direkt ta kontakt med styrelsen som kan föra ett dokumenterat samtal, med den aktuella personen. Upprepade förseelser kan leda till avstängning.

  • Rökning i samband med matcher eller träningar, får inte ske i närheten av spelplanen.

Denna policy har tagits fram med (tillstånd och)  inspiration från http://www3.idrottonline.se/MoffeBK-Fotboll/Foreningspolicys/Alkohol-ochdrogpolicy/