Protokoll från årsmötet den 27 april 2011 kl. 19.00-20.00

BADMINTONKLUBBEN SMASH MARIEHAMN

Protokoll från årsmötet den 27 april 2011 kl. 19.00-20.00

Närvarande: 7 st medlemmar

1 § Mötets öppnande

Viceordförande Daniel Mattsson öppnade mötet och hälsade alla hjärtligt välkomna.

2 § Val av ordförande och sekreterare för mötet

Till mötets ordförande valdes Daniel Mattsson och till sekreterare för mötet valdes Jenna Gestranius.

3 § Val av protokolljusterare

Till protokolljusterare valdes Kenneth Smulter och Mikael Sandholm.

4 § Konstaterande av mötets laglighet, kallelse inom 6 dagar

Mötets laglighet och beslutförhet konstaterades. Kallelsen till mötet har anslagits på anslagstavlorna på Bollhalla 7 dagar innan mötet.

5 § Verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse föredras

Ordföranden för mötet föredrog ovannämnda. Inga väsentliga förändringar gentemot tidigare år.

6 § Godkännande av verksamhetsberättelsen samt fastställande av bokslut

Verksamhetsberättelsen godkändes och bokslutet fastställdes utan ändringar.

7 § Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.

Ansvarsfrihet för styrelsen beviljades.

8 § Fastställande av medlemsavgiften

Beslöts att behålla samma årliga medlemsavgift som tidigare, dvs 7€ för juniorer och 10€ för seniorer.

9 § Val av ordförande

Till ny ordförande valdes Conny Sundström.

10 § Val av fem styrelseledamöter och två suppleanter

Till styrelsen valdes Per-Erik Wickström, Daniel Mattsson, Jenna Gestranius, Mikael Sandholm och Henrik Söderling. Till suppleanter valdes Kenneth Smulter och Jonas Holmström.

11 § Val av två revisorer och en revisorsuppleant

Begreppet revisor får nuförtiden användas endast för auktoriserade revisorer eller revisionssamfund. Enligt FL § 38 skall en förening ha verksamhetsgranskare om den inte har revisorer. Föreningar behöver inte ändra sina stadgar p.g.a. det nya begreppet. Står det endast revisor i stadgarna kan detta innebära såväl verksamhetsgranskare som auktoriserad revisor.

Till verksamhetsgranskare valdes Bror Myllykoski. Till suppleant för verksamhetsgranskaren valdes Karl-Erik Holmberg.

12 § Val av tre medlemmar till junior- och tävlingskommittén

Till junior- och tävlingskommittén valdes Jenna Gestranius, Daniel Mattsson och Mikael Sandholm.

13 § Fastställande av styrelsemedlemmars och revisorernas arvoden

Fastställdes att inga arvoden utbetalas.

 

14 § Val av ombund till finska badmintonförbundets årsmöte

Jenna Gestranius valdes till Badmintonklubbens Smash:s ombud.

15 § Allmän diskussion (Norra Åland satsningen)

Förslagsvis kommer en del av verksamheten att från hösten 2011 bedrivas i Ålands idrottscenter i Godby. Preliminär plan är att 4 banor bokas tisdagar mellan 18-21 från början av september 2011. Efter besked från Ålands idrottscenter (i mitten på maj) behöver ett nytt möte hållas för att spika tider och träningsavgifter samt diskutera marknadsföring av den nya satsningen. Bidrag som kan anhållas om bör kollas upp.

16 § Mötet avslutas

Ordföranden avslutade mötet kl. 20.00.

 

 

Mariehamn den ____________ 2011

 

____________________________                ____________________________

Daniel Mattsson, viceordförande                   Jenna Gestranius, sekreterare

 

Protokollet justerat och godkänt:

 

____________________________                _____________________________

Kenneth Smulter                                 Mikael Sandholm