Föredragningslista (och protokoll) årsmöte 2012

BADMINTONKLUBBEN  SMASH, MARIEHAMN rf

Mariehamn

www.badminton.ax

Årsmöte

Tid:      3103.2012 kl. 15.00

Plats:   Ålands Idrottscenter, Bärvägen 5, AX-22410 Godby

Närvarande: Conny Sundström, Jenna Gestranius, Daniel Mattsson, Mikael Sandholm,

Per-Erik Wickström, Kenneth Gröndahl, Rickard Lindblom, Oskar Mattsson, Henrik Söderling, Jonas Holmström

1. Mötets öppnande

Badmintonklubben smash, Mariehamn rf:s ordförande Conny Sundström öppnade mötet kl 15.20.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet, samt två protokolljusterare

Till ordförande för mötet valdes Conny Sundström, till sekreterare Jenna Gestranius, till protokolljusterare Henrik Söderling och Jonas Holmström.

3. Konstaterande av mötetes laglighet

Enligt klubbens stadgar sker kallelse till klubbens årsmöte genom skriftlig kallelse till medlemmarna eller genom annons i en på orten utkommande tidning senast sex (6) dagar före mötet.

Årsmötet har annonserats i både Ålandstidningen och Tidningen Nya Åland sex dagar innan mötet. Kallelsen har även funnits på klubbens hemsida. Därav konstateras mötet vara lagenligt sammankallat.

4. Föredragning av styrelsens årsberättelse, bokslutet och verksamhetsgranskningsberättelse

Styrelsens ordförande föredrog årsberättelsen, bokslutet och verksamhetsgranskningsberättelsen.

5. Fastställande av bokslutet

Styrelsen föreslår att bokslutet fastställs. Förslaget godkändes enhälligt.

6. Beviljande av ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

Beslöts att ansvarsfrihet beviljas för den avgående styrelsen.

7. Fastställande av medlemsavgift

Medlemsavgiften har varit 7€ för juniorer och 10€ för seniorer.

Beslöts att hålla medlemsavgiften 7€ för juniorer och 10€ för seniorer.

8. Val av ordförande för styrelsen

Till ordförande för följande verksamhetsår valdes enhälligt Jonas Holmström.

9. Val av fem (5) övriga styrelseledamöter samt två (2) styrelsesuppleanter

Till styrelseledamöter valdes enhälligt Jens Strehlow, Kenneth Gröndahl, Conny Sundström, Henrik Söderling och Jenna Gestranius. Till styrelsesuppleanter valdes Mikael Sandholm och Rickard Lindblom.

10. Val av verksamhetsgranskare och suppleant för verksamhetsgranskaren

Till verksamhetsgranskare valdes Bror Myllykoski och till suppleant för verksamhetsgranskaren Jörgen Bolin.

11. Val av medlemmar till klubbens tävlingskommitté

Till tävlingskommittén valdes enhälligt Conny Sundström, Henrik Söderling och Jenna Gestranius.

12. Val av ombud till Finlands Badmintonförbunds årsmöte

Som ombud till Finlands Badmintonförbunds årsmöte valdes enhällig Jenna Gestranius.

13. Fastställande av ordförandens, styrelseledamöternas och verksamhetsgranskarens arvoden

Beslöts att inga arvoden utbetalas till ordföranden, styrelseledamöter eller verksamhetsgranskare.

Styrelsen gavs i uppdrag att utarbeta en policy för hur och vilka ersättningar utbetalas till klubbens funktionärer.

14. Övriga ärenden

Beslöts att ansvariga för juniorträningen är Jenna Gestranius (tisdagar), Henrik Söderling (onsdagar) och Per-Erik Wickström (måndagar). De ansvariga juniortränarna behöver inte betala träningsavgift men måste betala medlemsavgiften.

15. Mötets avslutande

Orföranden Conny Sundström tackade alla som deltagit i mötet och förklarade mötet avslutat kl. 16.30.

 

Intygar

 

______________________________        _____________________________

Ordförande Conny Sundström                      Sekreterare Jenna Gestranius

  

Vi har granskat mötets protokoll och konstaterat att det motsvarar mötets förlopp.

_____________

Datum

 

_____________________________      ______________________________

Henrik Söderling                  Jonas Holmström

Protokoll årsmote 2012 i Word.