Agenda & Protokoll BK Smash R.F. styrelsemöte 24.4.2012 kl 21.00

Plats: Ålands Idrottscenter

Närvarande: Jonas Holmström, Jenna Gestranius, Conny Sundström, Henrik Söderling, Kenneth Gröndahl

 

1.     Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

 

2.     Val av sekreterare
Jonas valdes till sekreterare för mötet.

 

3.     Val av protokolljusterare

Jenna och Henrika valdes till protokolljusterare.

 

4.     Beslut om vilka som skall ha till gång till klubbens konto:

 

BK SMASH

IBAN: FI31 6601 0002 3097 48

BIC: AABAFI22
Jonas Holmström
Jenna Gestranius,

5.     Bokföring

Conny och Jenna kollar med Revisa m.fl. angående anlitande av bokföringsbyrå. De kollar även upp hur det är med momsen.

 

6.     Inlämning av kompletterande handlingar för bidrag

Kompletteringar gjordes

7.     Höstens träningstider och gruppindelning

Måndag 18-19 tre banor till juniorerna, två banor 19-20 och 20-21 en bana till mixed, Tisdag 6 banor: juniorer 18-19.30, seniorer 19-21, onsdag: 3 banor 18-19, två banor 19-20 och 20-21 en bana till mixed
lördag: 2 timmar. Öppet för alla som är medlemmar. 13-15, antalet banor: 4 banor.

Gruppindelning: löses under hösten.

 

8.     Spelaravgifter
Samma som förra året. 90/termin. 25/termin för juniorer.
Medlemsavgiften betalas i samband med första terminsavgiften.
Årsmötet skall flyttas till januari och fakturering sker i februari.

 

9.     Arvoden styrelse och tränare

Tränare befrias från terminsavgifterna samt får km ersättning enligt statens riktlinjer. Styrelsemedlemmar betalar halva terminsavgiften.

 

10. Arrangerande av våravslutning/vårfest

Den 29.5 eller 30.5 fixar vi något. Jenna jobbar på det.

 

11. Eventuella inköp av utrustning

Tränare får köpa in utrustning efter godkännande av ordförande.

 

12. Övriga ärenden

 

Tournament planner programmet borde införskaffas på svenska. Jenna och Conny undersöker saken.
Diskussion kring antagande av drog policy. Vi enades om att leta fram några mallar och sedan utforma vår egen policy.

 

13 Mötet avslutades

 

———————————-

Jonas Holmström ordf.

———————————-

Jenna Gestranius, protokolljusterare

 

———————————-

Henrik Söderling, protokolljusterare

 

(I protokollet som publicerats på badminton.ax har vissa personuppgifter så som personnummer utelämnats.)